Aktuellt

Slaget om tekniken!

19 maj 2020

En ständigt intressant effektiviseringsfaktor är hur man med hjälp av teknik kan ersätta eller komplettera personalintensiva rutiner för styrning och övervakning, larmhantering, driftoptimering o.s.v. i våra fastigheter. Fullt begripligt! Särskilt som kraven från hyresgäster på klimatsmart komfort och snabb service ökar.

I efterdyningarna av teknikens intåg uppkommer dock en del svårigheter och utmaningar att hantera, t.ex. vem som ansvarar för vilken del i informations- och kommunikationskedjan, hur man kanaliserar information från fastigheters olika generationer av styr- och reglerutrustning och hur information för uppföljning och analys ska konsolideras och göras tillgänglig för verksamhetens olika delar. Dessutom visar satsningar på förändrade brukarbeteenden ibland lika stora effektiviseringsvinster för ekonomi och miljö som satsningar på ny teknik.

Så hur gör man då för att inte hamna i ett teknikinferno som kostar mer än det smakar?

  • Börja med en god analys av nuläget! Sammanfatta verksamhetens mål och förutsättningar, arbetssätt, organisation, partners, entreprenader etc. Se över infrastrukturen i byggnadsbeståndet, hur ser floran av utrustning ut?
  • Formulera börläget! Beskriv affärsprocesser, ansvar och roller i den serviceleverans som skall förverkliga ägardirektiv och övergripande målsättningar kring affärsvisionen. Nu finns grunden för att ställa rätt krav på tekniken.
  • Formulera kraven på framtidens systemstöd och den informationshantering som krävs för att stötta leveransorganisationen, förvaltningsorganisationen och därmed uppfyllelsen av övergripande affärs- och hållbarhetsmål.
  • Realisera genom ett genomförandeprojekt där utvecklingen av systemstödet går hand-i-hand med utvecklingen av organisationens arbetssätt och kompetens.

På detta sätt ger vi oss en god chans till överblick och kan säkra hur vi kan få tekniken att jobba för oss och stötta smarta arbetssätt, lönsamma beteenden och sunt förnuft. Som en bonus ökar också möjligheten att vi orkar med att sköta om och vidareutveckla vår teknik och våra verktyg över tid eftersom de vinner respekt för sin användbarhet och nytta i vår vardag. Vi säkerställer att det nya verksamhetsstödet följer och stöttar verksamhetens affärsprocesser som därmed utvecklas och effektiviseras.