Anskaffning och införande av system

Att anskaffa och införa ett system för verksamheten ställer stora krav på planering och genomförande.

Det är många olika delar att ta hänsyn till, affärsnytta, teknik, organisation, processer m.m. META har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder med att etablera rätt affärsstöd. Att upphandla och införa olika typer av affärssystem är en nyckelkomponent.

Behovsanalys och mål
Behovet av att se över sitt systemstöd kan ha sin källa i olika saker. Organisationen upplever systemstödet som föråldrat, processer och rutiner stöds inte på bästa sätt, verksamheten har för många olika system som inte fungerar ihop m.m. Oavsett om det
handlar om att ta bort eller byta ut ett mindre system i en specifik funktion eller ett större systembyte av strategiska skäl så utgår alltid grund-arbetet från behovsanalys och affärsnytta. I en förstudie identifieras nuläge och framförallt börläge, hur bör systemstödet se ut i framtiden samt hur stödjer det användarna på bästa sätt? Hur ser målbilden och informationsstrategin ut, vilka behov, effektmål och nyttor ska ett nytt eller förändrat systemstöd ge? 

Upphandling, anskaffning
En viktig del i anskaffningen är att ställa rätt krav som stödjer verksamhetens processer samt de mål och nyttor som systemet förväntas ge. Balansering mellan funktionella och lösningsorienterade krav behöver också hanteras då olika system kan stödja samma behov på olika sätt. Lika viktigt som det är att hitta rätt system är det också att hitta rätt leverantör. I vilka branscher är leverantören verksam, vilka andra kunder har leverantören, vad är det som driver utvecklingen av leverantörens system. Systemens livslängd är ofta relativt långa och det gäller att leverantören också kan stödja verksamhetens fortlöpande behov.

Införande
Vid ett införande av nytt systemstöd är det viktigt att det finns en tydlig införandeplan för uppsättning av systemet, testning, utbildning, leveransgodkännande och stöd. En framgångsfaktor för ett lyckat projekt är också att det finns drivande projektledning och engagerade resurser i projektet. Projektledaren har ansvar för helheten och en viktig roll att hålla ihop delar
och detaljer i införandet.

Stöd i hela processen
META har mångårig erfarenhet av uppdrag som hjälpt kunder genom hela processen. Från behovsanalys, upphandling och ett lyckat införande med en ändamålsenlig förvaltning.

Kontakta i första hand Jonas för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling

 • Tjänster

  Digitalisering och informationshantering