Anskaffning & införande av system

Att anskaffa och införa ett system för verksamheten ställer stora krav på planering och genomförande.

Vi hjälper er att hitta rätt affärsstöd

Det är många olika delar att ta hänsyn till, affärsnytta, teknik, organisation, processer m.m. META har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder med att etablera rätt affärsstöd, varav fastighetssystem är ett exempel.

Behovsanalys & mål med systemstödet

Behovet av att se över sitt systemstöd kan ha sin källa i olika saker. Exempelvis om organisationen upplever systemstödet som föråldrat, att processer och rutiner inte stöds på bästa sätt, eller att verksamheten har för många olika system som inte fungerar ihop m.m. Oavsett om det handlar om att ta bort eller byta ut ett mindre system i en specifik funktion, eller ett större systembyte av strategiska skäl så utgår alltid grund-arbetet från en behovsanalys och utifrån affärsnytta. I en förstudie identifieras nuläge och framförallt hur systemstödet bör se ut i framtiden och hur det kan stödja användarna på bästa sätt. Vi tittar bland annat på hur målbilden och informationsstrategin ser ut, samt vilka behov, effektmål och nyttor som ett nytt eller förändrat systemstöd ska ge.

Upphandling, anskaffning av systemstöd

En viktig del i anskaffningen är att ställa rätt krav som stödjer verksamhetens processer samt de mål och nyttor som systemet förväntas ge. Balansering mellan funktionella och lösningsorienterade krav behöver också hanteras då olika system kan stödja samma behov på olika sätt. Lika viktigt som det är att hitta rätt system är det också att hitta rätt leverantör. Vi tittar bla på vilka branscher är leverantören verksam i, vilka andra kunder leverantören har, vad det är som driver utvecklingen av leverantörens system framåt m.m. Systemens livslängd är ofta relativt långa så det gäller att leverantören också kan stödja verksamhetens fortlöpande behov.

Införande av systemstöd

Vid ett införande av nytt systemstöd är det viktigt att det finns en tydlig införandeplan för uppsättning av systemet, testning, utbildning, leveransgodkännande och stöd. En framgångsfaktor för ett lyckat projekt är också att det finns drivande projektledning och engagerade resurser i projektet. Projektledaren har ansvar för helheten och en viktig roll att hålla ihop delar och detaljer i införandet.

Stöd i hela processen

META har mångårig erfarenhet av uppdrag som hjälpt kunder genom hela processen. Från behovsanalys till upphandling och ett lyckat införande med en ändamålsenlig förvaltning.

SE METAS SYSTEMKARTLÄGGNING


Här kan du ladda ned ett informationsblad om anskaffning och införande av system.

Kontakta Jonas Säther för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!