Syfte, urval och metodik

"Vi brinner för visionen om en fullt digitaliserad och datadriven vardag, vi tror på beställarens kraft samt leverantörens förmåga att tillsammans åstadkomma magi”


Syfte

Denna kartläggning av, system tillgängliga på marknaden för fastighetsförvaltning, har till syfte att:

  • Hjälpa fastighetsägare att få en samlad och överskådlig information om alternativa systemlösningar beroende på behov och planer
  • Bidra till ökad förståelse hos systemleverantörerna för hur de uppfattas och indikera potentiella förbättringsområden
  • Sprida Metas erfarenhet av lyckosamt genomförande samt indikera vår vision för framtiden

Kartläggningen visar Metas bild av hur väl de olika fastighetssystemen på marknaden stödjer funktionen för olika processer som hanteras i ett fastighetsbolag. Den är baserad på vår interna kunskap och erfarenhet samt har kompletterats med input från öppna källor. Detta innebär att kartläggningen av fastighetssystemen visar Metas egna bild och sammanställda bedömning, baserad på vår kunskap och erfarenhet från fastighetssystem utifrån vad vi upplevt, sett, hört eller sökt reda på. All denna information har nu sammanställts och visualiseras i denna systemkartläggning.

Urval av system
Urvalet av system till kartläggningen är först och främst baserad på nedan två kriterier:

  • Att systemet är ett fastighetssystem i traditionell bemärkelse
  • Att systemet verkar på den svenska marknaden

Fastighetssystem i traditionell bemärkelse
Vår beskrivning av ett fastighetssystem i traditionell bemärkelse och efter vilken vi gjort urvalet är följande. ”Ett system nischat för fastighetsbranschen, utformat och utvecklat för fastighetsägare, som möter kriterierna att hantera strukturerad fastighetsdata i den byggda miljön samt som klarar av att hantera minst en, men gärna flera kärnprocesser hos fastighetsägaren.” Kärnprocesserna är Utveckla, Hyra ut, Förvalta och Erbjuda service.

Den byggda miljön inrymmer fastighetsstrukturen inkl dess installationer, dvs strukturen omfattar allt det fysiska en fastighetsägare äger, så som objekt, byggnad, plan, installationer mm. Vi har valt att kalla fastighetsstrukturen för strukturerad fastighetsdata och hantera den under processen den byggda miljön. Strukturerad fastighetsdata kan på annat håll benämnas med andra ord eller hanteras i annan process än den byggda miljön, tex använder några nomenklaturen fastighetsdatabas eller objektsdatabas.

Svenska marknaden
Urvalskriteriet att verka på den svenska marknaden baseras på systemleverantörens etablerade närvaro (filial, personal, systemanpassningar mm) på den svenska marknaden.

Urvalskriterier
Urvalskriterierna är satta för att ringa in och beskriva omfattningen på kartläggningen samt säkerställa att vi har möjlighet att kvalitetssäkra våra bedömningar och data, bla genom att begränsa oss så att vi endast bedömer system som finns på den svenska marknaden. Vi är medvetna om att det finns system som ej uppfyller urvalskriterierna ovan men som ändå kan komma att uppfylla behoven hos en specifik fastighetsägare även om detta system ej är med och har kartlagts här, tex internationella system, nya mindre etablerade system alternativt system som är nischade på ett område eller annan bransch.

För de system som kvalat in under urvalet har bedömning sedan gjorts utifrån hela leverantörens fastighetsflora. En systemleverantör som har flera väl samordnade system, systemdelar eller moduler och vilka används för att hantera processerna har således bedömts utifrån de delar/system som ingår i fastighetsfloran. Utgångspunkten har varit att visa vad en systemleverantör för fastighetssystem kan uppfylla av de processer som hanteras i ett fastighetsbolag, där vi utgått ifrån den fastighetsflora som skulle ingått i en offert om vi gått ut och frågat på systemlösning för våra processer i det generiska processhuset. Vi har valt att presentera systemkartläggningen utifrån populärnamn på systemleverantören.

Redovisningen visar i huvudsak hur väl systemen uppfyller kärnprocesserna med viss komplettering av några stödjande processer för ekonomi. Av alla de processer som finns i ett fastighetsbolag, dvs styrande-, kärn- respektive stödprocesser är fastighetssystemens styrka att uppfylla just kärnprocesserna. Vid bedömning av styrande och stödjande processer är utgångspunkten att systemet ska stödja hela företagets arbete kring respektive process och i denna redovisning handlar det om processerna hyresavisera, hantera kund- och leverantörsfaktura samt processen bokföra och redovisa.

Metodik
Vid genomförandet av kartläggningen har Metas långa och samlade erfarenhet av att kravställa, upphandla, införa och förvalta system för hela spektret av fastighetsverksamheter beaktats samt att vi tagit del av källor från den öppna marknaden.

Metodik, system till kartläggningen

Vid framtagning av systemen till kartläggningen skannade vi av marknaden över fastighetssystem på flera sätt, bla radade vi upp de system vi på Meta känner till och/eller har kommit i kontakt med i vårt arbete, våra uppdrag och upphandlingar samt via omvärldsbevakning. Dessutom har vi kompletterat våra erfarenheter genom öppna källor där vi även kvalitetssäkrat informationen. 

Upplever du att något system saknas och det passar in under urvalet ovan eller om du har frågor om kartläggningen är du varmt välkommen att höra av dig till oss med dina tankar/synpunkter. Du når oss på info@metafa.se        


Länk till översikt kartläggning >>