Verksamhetsstöd och utvecklingstjänster i fastighetsdriften

Meta har i olika uppdrag hjälpt Göteborgs Hamn med både verksamhetsstöd och utvecklingstjänster, företrädesvis inom fastighetsdriften. Meta har bl.a. haft en aktiv och ledande roll för att förädla och utveckla kravställningen och upphandlingsunderlaget som baseras på Avtal för fastighetsförvaltning, AFF, efter de erfarenheter som samlats in under den tidigare kontrakterade perioden. Efter utvärdering och tilldelning av ny entreprenör genomfördes också aktiviteter för etablering, där både den nya och avgående entreprenören var involverade. Meta har tagit en aktiv roll i alla dessa arbeten men även i den fortsatta entreprenaden har man haft en aktiv och ledande roll för bl.a. uppföljning av taktiska och strategiska aktiviteter i entreprenaden i bl.a. drift-och kontraktsmöten. Meta har också varit stödjande i avtalstolkningar och uppföljning av kostnadsfördelningsprinciper.

Under 2018 påbörjades arbete med upphandlingsunderlag för FM-tjänster, såsom regelbunden städning av gemensamma ytor och de ytor som används av Göteborgs Hamns brukare. Meta var ett aktivt stöd vid framtagning av de uppdragsspecifika delarna såsom särskilda kompletterande föreskrifter, städprogram etc. Efter etableringen har Meta även i detta uppdrag aktivt bistått med att följa upp taktiska och strategiska aktiviteter.

Meta har också varit behjälplig i olika verksamhetsutvecklingsfrågor som ingår i intern och extern fastighetsdrift såsom processkartläggningar, rutinbeskrivningar, stöd i prognos och budgetarbete samt utveckling av befintlig dokumenthanteringsplats men också bidragit till tolkning av myndighetskrav med utveckling av stöd och uppföljning av dess rapportering.

Om Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Det geografiska läget och de 26 dagliga tågpendlar gör att import- och exportföretag i hela Skandinavien och Östersjöregionen lätt kan nå Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn har ett brett utbud av fartygslinjer både inom och utanför Europa och är den enda hamnen i Sverige som har kapacitet att ta emot de största containerfartygen med direktförbindelser till andra världsdelar. I Göteborgs Hamn finns terminaler för ro/ro, containrar, passagerare, olja och bilar. Verksamheten i hamnen i Göteborg är uppdelat på ett hamnbolag, (Göteborgs Hamn AB - Göteborgs Hamn) ägt av Göteborgs Stad, samt tre terminalbolag som drivs av externa operatörer. De externa operatörerna hyr rätten att nyttja hamnens kajer och terminaler, medan hamnbolaget äger all mark och infrastruktur. Hamnbolagets roll är att underhålla och utveckla dessa områden samt att marknadsföra Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn AB har ca 125 anställda.
Göteborgs Hamn AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001, miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001, arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 och innehar ISPS godkännande.