Verksamhetsstöd & utvecklingstjänster i fastighetsdriften

Meta har i olika uppdrag hjälpt Göteborgs Hamn med både verksamhetsstöd och utvecklingstjänster, företrädesvis inom fastighetsdriften.

Meta har bl.a. haft en aktiv och ledande roll för att förädla och utveckla kravställningen och upphandlingsunderlaget som baseras på Avtal för fastighetsförvaltning, AFF, efter de erfarenheter som samlats in under den tidigare kontrakterade perioden. Efter utvärdering och tilldelning av ny entreprenör genomfördes också aktiviteter för etablering, där både den nya och avgående entreprenören var involverade. Meta har tagit en aktiv roll i alla dessa arbeten men även i den fortsatta entreprenaden har man haft en aktiv och ledande roll för bl.a. uppföljning av taktiska och strategiska aktiviteter i entreprenaden i bl.a. drift-och kontraktsmöten. Meta har också varit stödjande i avtalstolkningar och uppföljning av kostnadsfördelningsprinciper.

Under 2018 påbörjades arbete med upphandlingsunderlag för FM-tjänster, såsom regelbunden städning av gemensamma ytor och de ytor som används av Göteborgs Hamns brukare. Meta var ett aktivt stöd vid framtagning av de uppdragsspecifika delarna såsom särskilda kompletterande föreskrifter, städprogram etc. Efter etableringen har Meta även i detta uppdrag aktivt bistått med att följa upp taktiska och strategiska aktiviteter.

Meta har också varit behjälplig i olika verksamhetsutvecklingsfrågor som ingår i intern och extern fastighetsdrift såsom processkartläggningar, rutinbeskrivningar, stöd i prognos och budgetarbete samt utveckling av befintlig dokumenthanteringsplats men också bidragit till tolkning av myndighetskrav med utveckling av stöd och uppföljning av dess rapportering.

Om Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Det geografiska läget och de 26 dagliga tågpendlar gör att import- och exportföretag i hela Skandinavien och Östersjöregionen lätt kan nå Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn har ett brett utbud av fartygslinjer både inom och utanför Europa och är den enda hamnen i Sverige som har kapacitet att ta emot de största containerfartygen med direktförbindelser till andra världsdelar. I Göteborgs Hamn finns terminaler för ro/ro, containrar, passagerare, olja och bilar. Verksamheten i hamnen i Göteborg är uppdelat på ett hamnbolag, (Göteborgs Hamn AB - Göteborgs Hamn) ägt av Göteborgs Stad, samt tre terminalbolag som drivs av externa operatörer. De externa operatörerna hyr rätten att nyttja hamnens kajer och terminaler, medan hamnbolaget äger all mark och infrastruktur. Hamnbolagets roll är att underhålla och utveckla dessa områden samt att marknadsföra Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn AB har ca 125 anställda.
Göteborgs Hamn AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001, miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001, arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 och innehar ISPS godkännande.

Portal för informationsdelning och interaktion

Som ett led i arbetet med att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning och interaktion för sina medarbetare.

Västfastigheters verksamhetsutveckling tar nya former

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och utvecklar/förvaltar ett bestånd på ca 1,7 miljoner kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 1,5 miljarder kr. Årlig investeringsvolym är ca 1,6 miljarder kr. Antalet anställda ca 400.

Verksamhetsstöd och utvecklingstjänster i fastighetsdriften

Meta har i olika uppdrag hjälpt Göteborgs Hamn med både verksamhetsstöd och utvecklingstjänster, företrädesvis inom fastighetsdriften.

Tydlig målbild skapar riktning i verksamheten

Utvecklad fastighetsförvaltning! Det var önskemålet som Danderyds kommun hade då de identifierat ett antal punkter som de ville utveckla inom sin verksamhet. Utmaningarna de hade är inget ovanligt för verksamheter av denna typ och behovsanpassade lösningar finns att finna.

Statusbedömning och lokalförsörjningsplan

Projektgenomförandeprocess, statusbedömning och framtagande av underlag till långsiktig lokalförsörjningsplan – Statlig myndighet. Såväl offentliga som privata verksamheter som är hyresgäster och beställare av ny-, om- och tillbyggnader behöver ha kontroll och struktur inför och i varje fas av de byggprojekt som bedrivs.

Fastighetsregister

Fastighetsregister - nationellt samarbete för att skapa ordning och reda. När en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv, Svenska kyrkan, skulle genomföra ett projekt för att effektivisera sin fastighetsförvaltning med hjälp av ett nationellt fastighetsregister fick Meta uppdraget med projektledning och metodstöd.

Konsolidering av heltäckande systemstöd

Konsolidering av heltäckande systemstöd. Användarvänlighet! Det stod högt upp på önskelistan när Upplands Väsby kommuns fastighetsbolag Väsbyhem skulle se över sina system för fastighet, ekonomi och marknad. Syftet med projektet var att säkra att bolaget i alla led kunde leva upp till det övergripande målet; ”att vara det självklara valet” och underlätta för organisationen att arbeta enhetligt och effektivt.

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem. ”Ett Akademiska Hus, med enhetliga och effektiva processer och där lärdomar och best practice sprids snabbt inom företaget”, så löd strategin för det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus. Målet var att arbeta på ett mer effektivt sätt, enhetligt mot kunder i hela landet samt att enklare kunna utveckla och införa nya arbetssätt.

Kontroll på anläggningarna

Tidigt våren 2017 fick Meta uppdraget att projektleda och stödja införandet av Trafikförvaltningens fastighetssystem. Fastighetssystemet har använts i flera år av Trafikförvaltningen men då nya avtal inom fastighetsdriften ställer högre krav på planering, utförande och uppföljning, krävs även att systemstöd, processer och organisation utvecklas och går jämna steg med varandra, både idag och i morgon.

Objektifiering av ritningar

2019 påbörjade Meta en förstudie kring hur Förvaltaren skulle kunna objektifiera sina ritningar. Målsättningen var att objektifiera ritningar för hela fastighetsbeståndet och på så vis skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig hantering i förvaltning och byggande.

Jernhusen digitaliserar sina fastigheter

Meta fick år 2021 i uppdrag av Jernhusen att genomföra en förstudie för tillträdeshantering. Arbetet utmynnade i ett lösningsförslag och ett pilotprojekt för utvärdering av nytt passagesystem.