Statusbedömning & lokalförsörjningsplan

Projektgenomförandeprocess, statusbedömning och framtagande av underlag till långsiktig lokalförsörjningsplan

Såväl offentliga som privata verksamheter som är hyresgäster och beställare av ny-, om- och tillbyggnader behöver ha kontroll och struktur inför och i varje fas av de byggprojekt som bedrivs.

Meta ledde under 2018 genomförandet av framtagande och implementering av ny projektgenomförandeprocess för en statlig myndighet med komplexa lokalbehov.

Genom att följa projektgenomförandeprocessen kan myndigheten med bättre styrning och kontroll av byggprocessen och det ekonomiska utfallet tydligare jämföra olika projekt, samla erfarenheter och göra ständiga förbättringar. Processen fokuserar i synnerhet på de tidiga skedena av projekten. På det viset tas verksamheternas synpunkter tillvara på ett strukturerat sätt och kostsamma ändringar och tillägg sent i projekten minimeras.

Med tydligt definierade milstolpar som ej får passeras innan ett antal förutbestämda kriterier är uppfyllda ges möjligheten att avbryta projektet, framförallt i de tidiga skedena, utan att stora förgäveskostnader uppstår.

Uppdraget inkluderade även framtagande av rollbeskrivningar och ansvarsförhållanden för de olika positionerna inom beställarens olika enheter. Process- och rollbeskrivningarna kompletterades med mallar och manualer för specifika aktiviteter, t.ex. för de analyser som ska genomföras och för de rapporter som ligger till grund för beslut. Med denna, mer rigida struktur och de tillhörande verktygen, kan beställaren framledes ha bättre möjligheter att styra framdriften av sina projekt så att kostnadseffektiva lösningar prioriteras och tidsplaner följs.

Utöver framtagandet av projektgenomförandeprocess ledde även Meta arbetet med att statusbedöma myndighetens lokalbestånd med hjälp av den norska standarden NS 3424, Tilstandsanalyse for byggverk. Denna bygger på att först bedöma tillståndsgrad, sedan konsekvensgrad följt av sannolikhet och risk och till sist föreslå och prioritera åtgärder.

Resultatet av statusbedömningen ska sedan kunna användas som underlag för framtagandet av en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. Syftet med fastighetsutvecklingsplanen är att få fram ett allsidigt underlag för att kunna bedöma behovet av nyinvesteringar och förbättringar i verksamhetens byggnader och lokaler. Uppdraget ska innehålla en kortfattad beskrivning av verksamheten idag, en bedömning av den framtida utvecklingen i kort, mellanlångt och långt perspektiv samt förslag till åtgärder. Resultatet av statusbedömningen och förslag till åtgärder kan redovisas grafiskt för att vara lättillgängligt. Genom denna strukturerade planering ges förutsättningar att tillhandahålla lokaler som långsiktigt stödjer verksamheten med minimala driftstörningar. Dessutom undviks merkostnader i drift och förvaltning kopplat till kommande investeringar. Utifrån fastighetsutvecklingsplanen finns det även möjligheter att skapa en förvaltningsplan inklusive planerade underhållsåtgärder.

Portal för informationsdelning och interaktion

Som ett led i arbetet med att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning och interaktion för sina medarbetare.

Västfastigheters verksamhetsutveckling tar nya former

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och utvecklar/förvaltar ett bestånd på ca 1,7 miljoner kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 1,5 miljarder kr. Årlig investeringsvolym är ca 1,6 miljarder kr. Antalet anställda ca 400.

Verksamhetsstöd och utvecklingstjänster i fastighetsdriften

Meta har i olika uppdrag hjälpt Göteborgs Hamn med både verksamhetsstöd och utvecklingstjänster, företrädesvis inom fastighetsdriften.

Tydlig målbild skapar riktning i verksamheten

Utvecklad fastighetsförvaltning! Det var önskemålet som Danderyds kommun hade då de identifierat ett antal punkter som de ville utveckla inom sin verksamhet. Utmaningarna de hade är inget ovanligt för verksamheter av denna typ och behovsanpassade lösningar finns att finna.

Statusbedömning och lokalförsörjningsplan

Projektgenomförandeprocess, statusbedömning och framtagande av underlag till långsiktig lokalförsörjningsplan – Statlig myndighet. Såväl offentliga som privata verksamheter som är hyresgäster och beställare av ny-, om- och tillbyggnader behöver ha kontroll och struktur inför och i varje fas av de byggprojekt som bedrivs.

Fastighetsregister

Fastighetsregister - nationellt samarbete för att skapa ordning och reda. När en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv, Svenska kyrkan, skulle genomföra ett projekt för att effektivisera sin fastighetsförvaltning med hjälp av ett nationellt fastighetsregister fick Meta uppdraget med projektledning och metodstöd.

Konsolidering av heltäckande systemstöd

Konsolidering av heltäckande systemstöd. Användarvänlighet! Det stod högt upp på önskelistan när Upplands Väsby kommuns fastighetsbolag Väsbyhem skulle se över sina system för fastighet, ekonomi och marknad. Syftet med projektet var att säkra att bolaget i alla led kunde leva upp till det övergripande målet; ”att vara det självklara valet” och underlätta för organisationen att arbeta enhetligt och effektivt.

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem. ”Ett Akademiska Hus, med enhetliga och effektiva processer och där lärdomar och best practice sprids snabbt inom företaget”, så löd strategin för det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus. Målet var att arbeta på ett mer effektivt sätt, enhetligt mot kunder i hela landet samt att enklare kunna utveckla och införa nya arbetssätt.

Kontroll på anläggningarna

Tidigt våren 2017 fick Meta uppdraget att projektleda och stödja införandet av Trafikförvaltningens fastighetssystem. Fastighetssystemet har använts i flera år av Trafikförvaltningen men då nya avtal inom fastighetsdriften ställer högre krav på planering, utförande och uppföljning, krävs även att systemstöd, processer och organisation utvecklas och går jämna steg med varandra, både idag och i morgon.

Objektifiering av ritningar

2019 påbörjade Meta en förstudie kring hur Förvaltaren skulle kunna objektifiera sina ritningar. Målsättningen var att objektifiera ritningar för hela fastighetsbeståndet och på så vis skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig hantering i förvaltning och byggande.

Jernhusen digitaliserar sina fastigheter

Meta fick år 2021 i uppdrag av Jernhusen att genomföra en förstudie för tillträdeshantering. Arbetet utmynnade i ett lösningsförslag och ett pilotprojekt för utvärdering av nytt passagesystem.