Objektifiering av ritningar

Objektifiering av ritningar hos Förvaltaren


2019 påbörjade Meta en förstudie kring hur Förvaltaren skulle kunna objektifiera sina ritningar. Målsättningen var att objektifiera ritningar för hela fastighetsbeståndet och på så vis skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig hantering i förvaltning och byggande.
  

Med objektifiering avses inom projektet att skapa en byggnadsinformationsmodell inom disciplin A (arkitekt) över byggnadsverket, där byggdelar och utrymmen utgör objekt med informationsegenskaper som sedan kan utväxlas mellan systemstöd och olika intressenter. 

Efter förstudien fick Meta fortsatt förtroende och i början av 2020 startades ”Projekt Objektifiering” upp. Syftet med projektet var att undersöka behov och utifrån detta ta fram ett koncept med processer och rutiner i en setup för objektifiering. Inom detta arbete validerades processer och rutiner för sex byggnader med olika byggnadstekniska förutsättningar, tidsepoker och ritningsunderlag. Erfarenheter från valideringen medförde möjlighet till justeringar och optimeringar av processerna och rutinerna. De färdiga processerna och rutinerna från projektet kan användas i olika genomförandeprojekt för objektifiering av delar eller hela beståndet över tid.  


Parallellt med framtagande av rutiner och processer för objektifiering justerades den befintliga riktlinjen för CAD-hantering. Syftet att uppdatera den befintliga riktlinjen, med BIM-tillägg och leveransspecifikationer för byggnadsinformationsmodeller inom nybyggnads- och ROT-projekt, var att säkerställa att Förvaltaren fick en riktlinje som harmoniserar med de nya krav som arbetats fram och den branschutveckling som sker inom samhällsbyggnadssektorn. Ett ytterligare syfte med uppdateringen var att göra den mer tillgänglig för mindre projekt samt att omhänderta nya krav kring brandskydd och andra informationsegenskaper i de olika disciplinerna. 

I projektet ingick även att initiera arbete kring informationsägarskap för de områden som ingick i objektifieringen. 

 

Objektifieringsprojektet bedrevs som ett utvecklingsprojekt där olika metoder och vägval prövades för att uppfylla de uppsatta projektmålen samt nå störst effekt för verksamheten. Alternativa lösningar prövades och utvärderades löpande. 


Detta projekt lämnar efter sig ett omfattande strukturkapital och lärdomar inför fortsatt objektifiering.

  

Portal för informationsdelning och interaktion

Som ett led i arbetet med att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning och interaktion för sina medarbetare.

Västfastigheters verksamhetsutveckling tar nya former

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och utvecklar/förvaltar ett bestånd på ca 1,7 miljoner kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 1,5 miljarder kr. Årlig investeringsvolym är ca 1,6 miljarder kr. Antalet anställda ca 400.

Verksamhetsstöd och utvecklingstjänster i fastighetsdriften

Meta har i olika uppdrag hjälpt Göteborgs Hamn med både verksamhetsstöd och utvecklingstjänster, företrädesvis inom fastighetsdriften.

Tydlig målbild skapar riktning i verksamheten

Utvecklad fastighetsförvaltning! Det var önskemålet som Danderyds kommun hade då de identifierat ett antal punkter som de ville utveckla inom sin verksamhet. Utmaningarna de hade är inget ovanligt för verksamheter av denna typ och behovsanpassade lösningar finns att finna.

Statusbedömning och lokalförsörjningsplan

Projektgenomförandeprocess, statusbedömning och framtagande av underlag till långsiktig lokalförsörjningsplan – Statlig myndighet. Såväl offentliga som privata verksamheter som är hyresgäster och beställare av ny-, om- och tillbyggnader behöver ha kontroll och struktur inför och i varje fas av de byggprojekt som bedrivs.

Fastighetsregister

Fastighetsregister - nationellt samarbete för att skapa ordning och reda. När en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv, Svenska kyrkan, skulle genomföra ett projekt för att effektivisera sin fastighetsförvaltning med hjälp av ett nationellt fastighetsregister fick Meta uppdraget med projektledning och metodstöd.

Konsolidering av heltäckande systemstöd

Konsolidering av heltäckande systemstöd. Användarvänlighet! Det stod högt upp på önskelistan när Upplands Väsby kommuns fastighetsbolag Väsbyhem skulle se över sina system för fastighet, ekonomi och marknad. Syftet med projektet var att säkra att bolaget i alla led kunde leva upp till det övergripande målet; ”att vara det självklara valet” och underlätta för organisationen att arbeta enhetligt och effektivt.

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem. ”Ett Akademiska Hus, med enhetliga och effektiva processer och där lärdomar och best practice sprids snabbt inom företaget”, så löd strategin för det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus. Målet var att arbeta på ett mer effektivt sätt, enhetligt mot kunder i hela landet samt att enklare kunna utveckla och införa nya arbetssätt.

Kontroll på anläggningarna

Tidigt våren 2017 fick Meta uppdraget att projektleda och stödja införandet av Trafikförvaltningens fastighetssystem. Fastighetssystemet har använts i flera år av Trafikförvaltningen men då nya avtal inom fastighetsdriften ställer högre krav på planering, utförande och uppföljning, krävs även att systemstöd, processer och organisation utvecklas och går jämna steg med varandra, både idag och i morgon.

Objektifiering av ritningar

2019 påbörjade Meta en förstudie kring hur Förvaltaren skulle kunna objektifiera sina ritningar. Målsättningen var att objektifiera ritningar för hela fastighetsbeståndet och på så vis skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig hantering i förvaltning och byggande.