Definitioner

Övergripande beskrivning av processer respektive egenskaper

Definition av processer i systemkartläggningen

Process
Definition
Hantera uthyrning av bostad
Processen hanterar uthyrning av bostad och innefattar lägenhetsbesiktning, marknadsföring, köhantering, matchning utifrån policyer (ex krav på hyresgäst utifrån ekonomiska och sociala aspekter) , visning, kontraktstecknande och tillträde.
Hantera uthyrning av övriga objekt
Processen hanterar uthyrning av andra objekt än bostäder och lokaler såsom biluppställningsplatser, antennplatser etc. och innefattar besiktning, marknadsföring, köhantering, matchning utifrån policyer (ex krav på hyresgäst utifrån ekonomiska och sociala aspekter) , visning, kontraktstecknande och tillträde.
Hantera uthyrning av verksamhetslokal
Processen hanterar internuthyrning (uthyrning av objekt där hyreslagen ej är tillämplig) genom fördelning av objekt enligt beslutad ekonomisk styrmodell eller policy.
Hantera uthyrning av kommersiell lokal
Processen hanterar uthyrning av en kommersiell lokal och innefattar hantering av marknadsföring, dialog och förhandling med potentiell hyresgäst, avtalshantering och tillträde.
Hantera den byggda miljön
Förmåga att hantera geografisk struktur, organisatorisk struktur, fastighetsstruktur etc. för den byggda miljön samt attribut och egenskaper kopplat till dessa i relation till varandra.
Visualisera den byggda miljön
Förmåga att visualisera den byggda miljön för att skapa förutsättningar att rationalisera arbetssätt.
Hantera tillsyn och skötsel
Processen hanterar planering, utförande och uppföljning av tillsyn och skötsel vilket utförs periodiskt återkommande.

Skötsel avser driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av objekt samt byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.
Tillsyn avser driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av eventuella avvikelser.
Hantera planerat underhåll
Processen hanterar planering, utförande och uppföljning av underhållsåtgärder som återkommer regelbundet men mer sällan än en gång per år. Åtgärderna ska vara planerade i tid, art och omfattning och utförs för att bibehålla eller återställa konstruktion, funktion, utseende eller värde.
Hantera myndighetsbesiktning
Processen hanterar aktiviteter som krävs utifrån myndighetskrav, både aktiviteter som utförs i intern regi såväl som aktiviteter där extern part står för utförandet. Processen hanterar planering, genomförande och uppföljning av fastighetsägarens ansvar utifrån myndighetskrav.
Hantera serviceanmälan och beställning
Processen hanterar ärendeflöden för serviceanmälan (såsom felanmälan, beställning, frågor, bosociala ärenden etc.) från att den uppstår tills det att den är uppfylld utifrån kundlöfte. Processen innefattar planering, löpande återkoppling, beställning, åtgärd och klarmarkering.
Leverera tilläggstjänst
Processen innefattar leverans eller förmedling av tjänster, utöver de som ingår i hyresavtalet
Hantera kund- & leverantörsfaktura
Hantera kundfaktura - Processen hanterar att upprätta kundfakturor utifrån uppkommen fordran.

Hantera leverantörsfaktura - Processen hanterar att ta emot leverantörsfaktura, säkerställa att den är korrekt samt hålla ett komplett attestflöde för att slutligen godkänna för betalning.
Hyresavisera samt hantera krav
Processen innefattar att upprätta aviseringsunderlag utifrån överenskomna villkor för aktuella avtal, kravhantering samt inbetalning.

Processer hos fastighetsbolag

Processerna som de olika systemstöden har bedömts utifrån baseras på Metas generiska processhus, med vissa anpassningar för att passa just systemkartläggningen. Vårt generiska processhus har utifrån erfarenheter tillsammans med våra kunder växt fram och förfinats genom åren. Processerna som beskrivs i huset är ett exempel på visualisering av samtliga processer som krävs för att driva ett fastighetsförvaltande bolag framåt. Processerna är indelande på styrande-, kärn- och stödjande processer. Processer som i vårt generiska processhus tillhör ett visst område, tex kärnprocesser kan skilja sig från kund till kund beroende på kunden uppdrag och behov. 

Metas generiska processhus

Värderingen är en helhetsbedömning av hur väl systemet uppfyller funktionaliteten för processen.

Egenskaper

Kartläggningen har, utöver systemens funktionalitet att hantera de olika processerna, även bedömts på dess egenskaper i form av teknik samt integrerbarhet. Egenskaperna visualiseras med symboler i redovisningen för respektive system om egenskapen finns. Om egenskapen inte finns så kommer ingen bild för den visas då systemet ej stödjer egenskapen. 

De egenskaper vi visar i form av symboler är:

  • Molnbaserat, levereras som molnbaserad tjänst 
  • On prem

Värderingen är baserad på ja eller nej, dvs om systemet har eller inte har egenskapen.