Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

En byggnads livscykel består av flera olika skeden och styrs av en mängd olika processer

Beslut i tidiga skeden påverkar under hela byggnadens livslängd. En byggnad kan över tid innehålla olika typer av verksamhet som behöver specifika drift– och mertjänster. Den pågående digitaliseringen öppnar upp oändliga möjligheter för både hyresgäst och hyresvärd. Meta har kompetens kring både processer, systemstöd och organisation ur både fastighetsägare– och hyresgästperspektiv.

Lokalförsörjningsprocessen
Att säkerställa att lokalförsörjningsprojekt följer en strukturerad process med tydliga beslutspunkter är väsentligt för att nå en bra slutprodukt. Genom tydlig kravställning och samarbete under tidiga skeden kan hyresgäst och hyresvärd nå den rätta gemensamma produkten och slippa dyra förändringar under genomförandetiden.

Facility management och mertjänster
Ett anpassat FM-koncept ökar servicegraden och minskar såväl åtgärdstiden som tid för brukare att söka information och anmäla ärenden. Harmonisering av arbetssätt, tjänsteutveckling och ökad kostnads- och kvalitetskontroll är ytterligare effekter, men som ställer krav på beställarkompetensen och behovsanpassade systemstöd.

Fastighetsdrift
Tillsyn och skötsel, serviceanmälan och underhåll måste vara kostnadseffektiv och personoberoende utan att ge avkall på kundleveransen eller miljö- och energimål. Fastighetsservice bör utgå från en genomtänkt affärsmodell som säkerställer leverans med hög servicegrad och kundnytta oavsett interna eller externa parter

Organisationsöversyn
I samband med förändringar är det ibland nödvändigt att se över resurser och organisation kring fastighetsfrågorna. Hur kan systemstöd och nya förutsättningar tas tillvara.

Specifika tjänster META kan erbjuda: 

 • Utveckla och ta fram en anpassad lokalförsörjningsprocess med fokus på kravställning, metodik, verk-samhetsanalys ur både hyresvärd– och hyresgästperspektiv.

 • Utveckla och ta fram anpassat FM-koncept för högre kundnöjdhet. Översyn av FM-organisation och systemstöd.
   
 • Kravställning vid upphandling av driftentreprenör och systemstöd. Kunskap om avtalsupplägg, organisation, uppföljning, och marknaden. Vi är en aktiv part i arbetet kring den ökande digitaliseringen inom området och de möjligheter det medför men är även medvetna om de risker en ökad uppkoppling för med sig.

Kontakta i första hand Daniel för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling

 • Tjänster

  Digitalisering och informationshantering