Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

En byggnads livscykel består av flera olika skeden och styrs av en mängd olika processer

Beslut i tidiga skeden påverkar under hela byggnadens livslängd.

En byggnad kan över tid innehålla olika typer av verksamhet som behöver specifika drift– och mertjänster. Den pågående digitaliseringen öppnar upp oändliga möjligheter för både hyresgäst och hyresvärd

Meta har kompetens kring både processer, systemstöd och organisation ur både fastighetsägare - och hyresgästperspektiv. Vi ger er handfast strategisk rådgivning och de verktyg ni behöver för framgångsrik förvaltning av byggnader.

Lokalförsörjningsprocessen

Att säkerställa att lokalförsörjningsprojekt följer en strukturerad process med tydliga beslutspunkter är väsentligt för att nå en bra slutprodukt. Genom tydlig kravställning och samarbete under tidiga skeden kan hyresgäst och hyresvärd nå den rätta gemensamma produkten och slippa dyra förändringar under genomförandetiden.

Facility management och mertjänster

Som erfaren managementkonsult hjälper vi er med ett anpassat Facility Management-koncept som ökar servicegraden och minskar såväl åtgärdstiden som tid för brukare att söka information och anmäla ärenden. Harmonisering av arbetssätt, tjänsteutveckling och ökad kostnads- och kvalitetskontroll är ytterligare positiva effekter, men som ställer krav på beställarkompetensen och behovsanpassade systemstöd. Allt detta hjälper vi er med.

Fastighetsdrift

Tillsyn och skötsel, serviceanmälan och underhåll måste vara kostnadseffektiv och personoberoende utan att ge avkall på kundleveransen eller miljö- och energimål. Fastighetsservice bör utgå från en genomtänkt affärsmodell som säkerställer leverans med hög servicegrad och kundnytta oavsett interna eller externa parter.

Organisationsöversyn

I samband med förändringar är det ibland nödvändigt att se över resurser och organisation kring fastighetsfrågorna. Hur kan systemstöd och nya förutsättningar tas tillvara?

Specifika tjänster META kan erbjuda:

  • Utveckla och ta fram en anpassad lokalförsörjningsprocess med fokus på kravställning, metodik, verksamhetsanalys ur både hyresvärd– och hyresgästperspektiv.

  • Utveckla och ta fram anpassat FM-koncept för högre kundnöjdhet. Översyn av FM-organisation och systemstöd.
     
  • Kravställning vid upphandling av driftentreprenör och systemstöd. Kunskap om avtalsupplägg, organisation, uppföljning, och marknaden. Vi är en aktiv part i arbetet kring den ökande digitaliseringen inom fastighetsbranschen och de möjligheter det medför. Vi är även medvetna om de risker en ökad uppkoppling kan föra med sig och kan presentera olika lösningar för att minimera dessa.

Här kan du ladda ned ett informationsblad om strategier för utveckling & förvaltning av byggnader.

Kontakta i första hand Björn Schenholm Ristborg och Andreas Norman för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!


Ladda ned "En fastighets digitala resa"