Fastighetsregister

Fastighetsregister - nationellt samarbete för att skapa ordning och reda

När en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv, Svenska kyrkan, skulle genomföra ett projekt för att effektivisera sin fastighetsförvaltning med hjälp av ett nationellt fastighetsregister fick Meta uppdraget med projektledning och metodstöd.

Med ett tydligt mål om att skapa ett heltäckande fastighetsregister med grundläggande uppgifter om alla fastigheter och byggnader för att få en överblick som tidigare saknats sattes projektet i rullning.

Projektet har involverat och engagerat många medarbetare på olika nivåer inom Svenska kyrkan och har genom att det berört alla församlingar, pastorat och stift varit ett de största samverkansprojekt inom området för Svenska kyrkan det senaste decenniet.

Fastighetsregistret är ett gemensamt och nationellt register som möjliggör analyser och underlag för beslut, både på lokal, regional och nationell nivå. Fastighetsregistret innebär även att Svenska kyrkans ekonomiska enheter (församlingar och pastorat) nu har kvalitetssäkrad information om sina objekt vilket har gett positiva effekter för verksamheten.

Projektet har omfattat aktiviteter såsom behovsanalys, upphandling, utveckling och införande av system samt framtagande och etablering av arbetssätt och processer.

Idag har Svenska kyrkan ett väl fungerande och ändamålsenligt fastighetsregister.

Svenska kyrkan är med sina 5,9 miljoner medlemmar det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. Kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden. Samfundet är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av byggnader som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. Totalt förvaltar Svenska kyrkan cirka 4 000 kyrkor och 16 000 andra byggnader.