Aktuellt

End of Life - Yttre verksamhetsperspektivet

28 april 2023

Glöm inte kunden och leverantören!

Nu tappar vi kontakten med våra hyresgäster och leverantörer 
Nej!! Hur ska vi kunna samarbeta nu?? Hur ska vi få reda på vad som händer därute? Vi behöver ett nytt system! Det kan vara några av de tankar som uppkommer när vi får besked om att vårt systemstöd har nått ”End of life”.  

Beskedet om att ett centralt systemstöd kommer att upphöra eller att stoppas för utveckling kan få stora konsekvenser utanför den egna organisationen. Hur allvarlig påverkan blir beror delvis på hur digitalt utvecklade vi är i kommunikationen med våra externa intressenter. I värsta fall kan vi inte fortsätta samarbetet med en leverantör på ett effektivt sätt. 

Andra påverkas då vårt systemstöd nått ”End of life”  

Att ett centralt systemstöd inte kommer att vidareutvecklas får stora konsekvenser för en organisation, vilket belyses i artikelserien ”End of Life”. Ofta stannar tankarna där i hur den egna organisationen påverkas. Denna artikel belyser och resonerar kring hur befintliga och potentiella hyresgäster och leverantörer påverkas av att systemstöd har nått ”End of life”.  

Även kunder och leverantörer är beroende av systemstödet och i förändringen får de inte glömmas bort! Systemstödet behövs för att hantera: 

 • Informationsutbyte 
 • Kommunikation  
 • Administration 
 • Arbetsflöden och planering 

De externa intressenterna påverkas direkt när driftstörningar sker i systemstödet och när det till slut upphör att fungera medför det en akut omställning till en analog hantering. Det akuta och kaosliknande resultatet kan dock förhindras genom att planera och förbereda förändringen som kommer.  

Vad påverkar hur stora konsekvenserna blir?  

Konsekvensernas omfattning av att ett systemstöd når ”End of life” beror i första hand på tre faktorer: 

 1. Omfattning av systemstödets användning. 
 2. Tiden för att planera och förbereda inför förändringen. 
 3. Parternas vilja till dialog och samverkan. 

Hur allvarligt de externa intressenterna påverkas är starkt beroende av hur digital samverkan mellan parterna är. Om den digitala resan har lyckats så ökar också risken för negativa effekter. 

Tiden är avgörande för vilken möjlighet som finns för att planera och förbereda anpassning av systemstöd och processer. Om tiden inte utnyttjas eller inte finns riskerar det att bli rörigt och förvirrande i både information- och arbetsflöden mellan parterna.  

För att på bästa möjliga sätt ta sig igenom förändringen krävs en god samverkan och dialog mellan parterna. Dialogen behöver utgå ifrån de grundläggande förutsättningar som finns och därifrån diskutera vilka möjligheter som finns att tillgå.

Hur påverkas jag som kund/hyresgäst?  

Jag som hyresgäst är van vid en god servicenivå via hyresvärdens systemstöd där jag kan: 

 • Oavsett tid på dygnet kunna göra mina fastighetsärenden. 
 • Komma åt information om exempelvis vad som händer i byggnaden. 
 • Kunna se mina hyresavier. 
 • Göra felanmälningar och samtidigt kunna se status på tidigare ärenden.  

När jag som bostadshyresgäst inte längre kan boka om en tvättstugetid på lunchrasten utan behöver vänta tills jag kan gå förbi tvättstugan för att se vilka tider som finns tillgängliga och skriva upp mig på en fysisk bokningslista. Här skapas lätt oreda och frustration när det blir huggsexa om tiderna i tvättstugan. 

Även i egenskap som potentiell kund påverkas jag genom att inte komma åt information om lediga lokaler eller bostäder. Här riskerar jag som kund att missa min drömlägenhet som jag var näst i tur för. 

Hur påverkas jag som leverantör?  

Som leverantör till en fastighetsägare eller fastighetsförvaltande organisation är vi beroende av systemstödet genom integrerade eller på annat sätt sammanflätade arbetsprocesser. Flertal frågetecken uppkommer direkt: 

 • Vilka investeringar och resurser har vi som leverantör redan lagt på uppdraget? 
 • Vilka nya investeringar och ytterligare resurser krävs för omställning? 
 • Påverkar det här priset som vi är upphandlade för? 
 • Kan vi ens fortsätta hantera uppdraget?

När vi som driftentreprenör inte får våra arbetsordrar i mobilen utan fysiskt behöver åka och hämta dem alternativt få dem via mejl som kan vara administrativt stökigt. Mer tid tas i anspråk för varje arbetsorder och minskar möjlighet till att få överblick över status på arbetet.  

Eller när vi som lokalvårdsleverantör inte kommer åt städmodulen och information om den dagliga städningen utan manuellt behöver uppdatera och skriva ut planering och skötselinstruktioner.  

Hur angriper vi då detta?  

Till att börja med behöver övergripande förutsättningar och fakta identifieras efter att systemleverantören har tagit beslut om ”End of life”.  

 • Vad har systemleverantören meddelat avseende tidplan, påverkan, erbjudande med mera? 
 • Hur ser handlingsplanen ut för att hantera systemstödets förändring? Ska mindre justeringar göras utifrån befintligt avtal eller ska en upphandling göras för nytt systemstöd?

Därefter behöver det utredas hur relationerna mot de externa intressenterna påverkas. 

 • Identifiera vilka externa intressenter som påverkas av förändringen, exempelvis kunder, leverantörer, entreprenörer, systemleverantörer. 
 • Utred hur respektive extern intressent kommer att påverkas och vilka konsekvenser som kan uppstå. 
 • Utred möjliga alternativ för hantering utifrån avtalet med den externa intressenten. Kan förändringen ske inom befintligt avtal eller behöver en ny upphandling genomföras? 
 • Planera hur information och kommunikation om förändringen ska hanteras för de externa intressenterna. 
 • Ta fram en handlingsplan för hantering av förändringen, med fördel i samverkan med respektive extern intressent.   

Slutord 
Verksamhetens sårbarhet ökar i relation till den digitala utvecklingen och därför krävs ett proaktivt arbetssätt med beredskap för att agera när beskedet kommer om ”End of life”. Risken för driftstopp i verksamheten kan minskas avsevärt genom en kort reaktionstid och en god planering som inkluderar kund och leverantör. 

I förändringen gömmer sig dock en stor potential och möjlighet i att göra något bra till något ännu bättre tillsammans med våra leverantörer och kunder. Med en god planering, kartläggning och kravställning kan beskedet kanske vara den förflyttning som öppnar nya dörrar för en god och kostnadseffektiv relation med era kunder och leverantörer.

Linda Sjöborg och Johanna Norlin
Meta