Medarbetare

Konsulter med bred och djup kunskap

Metas konsulter har olika bakgrund, utbildning, ålder och intressen. Från fastighetsförvaltning, teknisk fastighetsdrift och controlling till projektledning. Gemensamt är att de har en stor erfarenhet från att driva komplexa förändringsprojekt, antingen som konsult eller i en operativ roll.

En bred och varierad kunskapsbas ökar förståelsen för kundernas verklighet och omvärld, och möjliggör ett starkt konsultteam utifrån kundens förutsättningar. Analytisk kompetens och strategisk förmåga i kombination med engagemang och kreativitet borgar för framgångsrika förändringsprojekt.

Våra kunder ser ofta att våra konsulter är med i den interna styrgruppen och tar ett helhetsansvar för leveransen. Därför tar Metas konsulter både en strategisk och operativ roll som rådgivare och projektledare för att kvalitetssäkra hela processen.


 • Rikard Lindberg

  VD

  Rikard Lindberg

  VD

  Rikard bor i Hässelby utanför Stockholm med fru och två söner, den tredje och äldsta sonen har flyttat ut. Fritiden ägnas till största delen åt att odla hela familjens akademiska, sportsliga och sociala talanger. Det inkluderar såklart även huset i Stockholms skärgård, resor i när och fjärran samt lite egen tennis och golf.

  Rikard född 1968, anställdes 1999 och tillträdde som VD 2006, han är Metas huvudägare. I grunden är Rikard civilingenjör från Lantmäterilinjen på KTH med inriktningen fastighetsekonomi och – förvaltning. Han gillar när det är mycket på gång och att utmana och förbättra. Du träffar honom främst i strategiska och komplexa projekt.

    • Jan Hedlund

  Partner

  Jan Hedlund

  Partner

  Jan Hedlund läntmätare/fastighetsekonom född 1945, bor med sin fru i Täby. Jan tillhör en av grundarna av META Fastighetsadministration och var dess VD från maj 1989 till 1 april 2006. Fritidsintressena består bl.a. av golf och västkustliv i Kungshamn, Bohuslän.

  När META i sin nuvarande form startade sin verksamhet 1989 var fastighetsverksamheten i Sverige i full gång med att gå från en byggorienterad verksamhet till en förvaltningsorienterad verksamhet. Jan engagerades som projektledare (delprojektledare) i ett flertal uppdrag av verksamhetsutvecklande karaktär.

  Under de senaste 5-10 åren har Jans fokus i olika konsultuppdrag framförallt varit att

  skapa bättre styrinstrument för fastighetsföretagarnas styrning och uppföljning av verksamheten med hjälp av effektiva IT-stöd.

  etablera en affärsstyrd utveckling av IT-verksamheten via särskilt utvecklade och dokumenterade IT-strategier och IT-planer med krav på linjeverksamhetens hemtagning av kalkylerade nyttoeffekter.

  Ökad affärsnytta med ordning och reda på verksamhetens informationshantering inklusive hantering av olika typer av dokument.

  Jans intresse för utvecklingsfrågor har under senare tid även inneburit att Jan engagerats av UFOS och Kommunförbundet (Sveriges kommuner och landsting) som ansvarig författare till skrifterna:

  • ”IT-Stategisk informationshantering i offentliga fastighetsföretag”, 1996
  • ”Grepp om driften – Automatiserad styrning och driftövervakning i kommunens byggnader”, 1997
  • ”Driften på webben”, 2002
  • ”Ordning och Reda – Fastighetsinformationssystem i kommunen”, 2006
 • Jonas Säther

  Partner

  Jonas Säther

  Partner

 • Lars Lidén

  Partner

  Lars Lidén

  Partner

  Lars har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars har även arbetat internationellt, bl a med kvalitetsfrågor i större projekt i mellanöstern.

  Lars har under många år intresserat sig för sektorns utveckling och deltagit aktivt i ett antal olika samverkansorganisationer och samverkansprojekt. Han har varit drivande inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare samt initiativtagare till ”BIM i staten”. BIM-frågorna ligger Lars varmt om hjärtat och han är också aktiv i BIM Alliance.

  På Meta arbetar Lars med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt men även med verksamhetsutvecklingsprojekt där hans breda erfarenhet från fastighetssidan kommer väl till pass.

  Lars är civilingenjör från KTH med inriktning väg- och vatten. Han är född 1960 och bor i Bromma. Fritiden ägnas helst åt idrott i olika former, helst skidåkning både utför och på längden men också skridskor, löpning och golf.

 • Lena Lindberg

  Ekonomi och administration

  Lena Lindberg

  Ekonomi och administration

  Lena har varit med i METAs gemenskap sedan 1999 men började som Administratör först hösten 2010. Lena är METAs spindel i nätet. Hon sköter ekonomiska frågor, kundärenden, administration och våra lokaler. Lena vänder Ni Er till om Ni har ärenden som rör t.ex. fakturor eller leverantörer.

 • Anders Löwed

  Anders Löwed

  Anders har tidigare arbetat som chef för förvaltningsavdelningen i Solna Stad med teknisk, ekonomisk och juridisk förvaltning av fastigheter, lokalförsörjning, upplåtelse/nyttjanderätter. Anders ansvarade även för stadens bostadsförmedling med inriktning mot bostadssociala frågor.

  Anders har även förflutet som lantmätare på Lantmäteriet i Karlstad där han arbetade med planfrågor, lantmäteriförättningar, fastighetsjuridisk rådgivning samt uppdragsverksamhet inom verksamhetsområdet.

  När det gäller verksamhetsutveckling har Anders lång erfarenhet som sträcker sig tillbaka till mitten av 80-talet och han har som projektledare drivit ett flertal stora projekt med inriktning mot verksamhetsutveckling, informationshantering, organisationsfrågor och framtagning av metoder, rutiner och verktyg.

  Anders specialitet är utredningar kring verksamhetens processer, verksamhetsstyrning och uppföljning, informationshantering och informationssystem för fastighetsförvaltning samt genomförande av integrerade systemprojekt inom området. Anders arbetar just nu med uppdrag kring strategiska frågor hur fastighetsorganisationer ska få en effektivt och bra informations- och dokumenthantering som stöd i sina verksamhetsprocesser. Av speciellt intresse är hur information som skapas och hanteras i olika processer kan säkras och återanvändas utan informationstapp vid överlämning mellan processer.

 • Anna Bengtsson

  Anna Bengtsson

  På META arbetar Anna med projekt- och förändringsledning. Exempel på uppdrag är:

  • Upphandling och införande av gemensam plattform för centralisering av alla fysiska passersystem inom en större koncern utspridd över Norden.
  • Projektledning av upphandling införande av journalhanteringssystem för Stockholms stads elevhälsa.
  • Utveckling av koncept för kostnadsbesparing och kravefterlevnad för fysisk säkerhet. Även införande av konceptet på flera orter.
  • Genomförande av upphandling, utveckling och införande av systemstöd för hantering av ny hyresfördelningsmodell hos bostadsbolaget AB Gavlegårdarna.
  • Utredning av användning av IT-system på ett av distrikten på Uppsalahem AB. Projektet syftade till att utreda hur väl IT-systemen stöder rutiner och yrkesroller.

  Anna har tidigare arbetat på Blekinge Tekniska Högskola som studierektor och programansvarig vilket inneburit kortsiktig såväl som långsiktig resursplanering, strategisk planering av kurser och grundutbildningsprogram, samt aktiv marknadsföring.

  Anna har varit anställd på META från 2007. Fritiden ägnas till stor del åt att underhålla stugan i Ockelbos skogar.

 • Johanna Norlin

  Johanna Norlin

  Johanna har erfarenhet av fastighetsbranschen genom sin bakgrund som handläggare, projektledare och verksamhetschef på ett stort fastighetsföretag. Med sin bakgrund har Johanna lätt att se helheten i verksamheter och ta hänsyn till de viktiga framgångsfaktorerna, stora som små.

  Johanna är arbetar som konsult på Meta sedan september 2012. Johanna har tidigare arbetat på HSB Stockholm och där haft olika tjänster, från handläggare till projektledare och verksamhetschef. Erfarenheten från flera olika tjänster inom en stor aktör i fastighetsbranchen ger en förståelse för helheten. I rollen som projektledare är Johanna driven, lyhörd och har alltid målet i fokus. Chefsrollen gav Johanna ytterligare erfarenhet av att arbeta med olika människor och inse hur viktigt det är att alla inom ett projekt har förståelse för och arbetar mot samma mål.

  Johanna har studerat till civilingenjör på KTH med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. Johanna är född 1981 och bor tillsammans med sin make och barn i Kälvesta. Fritiden ägnas åt familjen, huset och att drömma om att få öva upp det mindre bra golfspelandet till en hygglig nivå för att äntligen kunna slå maken.

 • Birgitta Eckerwall Brandt

  Birgitta Eckerwall Brandt

  Birgitta kom till META i september 2012. Innan dess var Birgitta anställd på Region Skåne där hon arbetade på koncernkontoret, avdelningen Samordnade e-Tjänster, med ansvar för samordning av förvaltning och utveckling inom administrativa stödsystem för hela Region Skåne. Däri ingick funktionsobjekten:
  - Inköp- material och tjänsteförsörjning
  - Ärendehantering
  - Personal
  - Ekonomi

  Birgitta ingick i styrgrupper för regionala projekt såsom Dokumenthantering, Avvikelse-hantering, HR-fönster, Masterdata, Landlord III.

  Birgitta har även haft olika tjänster på Regionfastigheter, Skåne, såsom controller med ansvar för bl a utveckling av ekonomiprocesser, kvalitetshandledare med ansvar för utbildning av medarbetarna i TQM – Total Quality Management, IT-strateg bl a med ansvar för utveckling av verksamhetssystem (Landlord) för fastighetsförvaltning, drift och verksamhetsservice.

  Tidigare tjänster har varit produktchef på Hallbergs Guldsmeds AB med ansvar för silver och bijouterivaror, koncernekonom på Frigoscandias huvudkontor, ekonom på Fazer. Birgitta är styrelseledamot i föreningen ”fi2 förvaltningsinformation”.

  Birgitta är engagerad, mångsidig, målinriktad och ansvarsfull. Arbetar självständigt och tar gärna egna initiativ. Birgitta är bosatt i Bjärred, 1,5 mil väster om Lund. Fritiden tillbringas gärna med familj och vänner. Även på fritiden drivs Birgitta av förbättringsarbete så ständig varsam renovering pågår av sommarbostaden, både inne och ute. Birgitta ägnar sig åt de tre triathlongrenarna fast inte samtidigt utan var och en vid olika tillfällen.

 • Patrik Larsson

  Patrik Larsson

  Med sin erfarenhet från teknisk fastighetsförvaltning, informationshantering och IT inom fastigheter och industri har Patrik en bred erfarenhet.

  Med sitt ursprung från fastighetsteknisk förvaltning har Patrik goda kunskaper om drift och optimering av kommersiella fastigheter. Bl a har Patrik utfört energioptimeringar, teknisk dokumentation och utredningar.

  Patrik har även mångårig erfarenhet av försäljning och implementering av 3D-CAD, PDM, teknisk dokumenthantering och ärendehantering för industri och förvaltning. Patrik har också erfarenhet av bl a reverse engineering, BIM och projektledning.

  Patrik kommer närmast från egen verksamhet där han producerat instruktioner och utbildningar för företag inom industri, medicinteknik och fastighetsförvaltning.

  Patrik har studerat vid KTH med fokus på energi och förvaltning samt marknadsekonomi vid IHM Business School. Fritiden ägnas mestadels åt familj och vänner men också matlagning, hus och hem.

 • Masoud Zafarzadeh

  Masoud Zafarzadeh

  Masoud arbetar sedan september 2016 på Meta som konsult med fokus på processutveckling och projektledning. Största delen av Masouds erfarenhet är kopplad till analys och utveckling av processer.

  Masoud har tidigare arbetat på Volvo CE som Parts engineer och Project coordinator. Masoud var teamledare i Operation Development, teamet var ansvarigt för kvalitetsutveckling inom eftermarknaden.

  Masoud är utbildad civilingenjör inom produktion- och processutveckling från Mälardalens högskola.

  Huvudsaklig inriktning för Masoud är att utveckla verksamhetsprocesser, på ett strukturerat sätt, så att de anpassas efter företagets behov och utgångsläge. Förbättringsförslag och utvecklingspotential kommer att vara viktiga resultat av hans arbete.

  Idag bor Masoud i Eskilstuna med sin fru och på fritiden träffar han vänner, läser böcker och njuter av nya filmer.

 • Mirelle Suatan

  Mirelle Suatan

  Mirelle började på Meta i februari 2017 och kommer från Telecombranschen. Där har hon arbetat med processutveckling och förändringsarbete i många olika roller där tonvikten har legat på förbättring av arbetssätt, kravställan på stödsystem och dokumentation. Genom sina ledar- och chefsroller har Mirelle också fått mer insikt i hur man hjälper människor genom förändringar och vad som gör ett projekt lyckat.

  Mirelle är strukturerad, lyhörd och har förmågan att se saker i ett större sammanhang.

  Mirelle är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och har även läst en diplomkurs i Fastighetsförvaltning.

  Mirelle bor på Lidingö med sin man och sina barn i en 100-årig villa. På fritiden kan det bli en segeltur i skärgården med familjen och kanske en tripp till Italien för att njuta av god mat och varma bad.

 • Therese Lund

  Assistent

  Therese Lund

  Assistent

  Thereses passion är att överträffa kundens förväntningar. Therese drivs av att vinna förtroende och att få nöjda kunder och medarbetare.

  På Meta är Therese assistenten som är spindeln i nätet.

  Tidigare har Therese jobbat på Kicks med olika befattningar såsom etablering, säljare och butikschef.

  Therese är 39 år och bor med sin man och sina två flickor i Skälby. Fritiden ägnas åt barnens fotboll och promenader med hunden. Therese tar gärna en tur till gymmet när tid finns.

 • Daniel Blom

  Daniel Blom

  Daniel är utbildad Fastighetsekonom på Lantmäterilinjen KTH och har arbetat med fastighetsfrågor inom stora offentliga organisationer.

  Daniel började på Meta i augusti 2017. Innan dess arbetade han i sju år som Fastighetsdirektör på Kriminalvården. I Kriminalvården har mycket fokus legat på att utveckla arbetet med att vara en professionell beställarorganisation och kravställare. 2014-2015 arbetade Daniel med att i den stora omorganisation som genomfördes ta fram och implementera en ny fastighetsorganisation som bättre kunde stödja verksamhetens kärnprocesser.

  När Daniel 1994 började på Stockholms läns landsting hade sjukvården en svag beställarorganisation för fastighetsfrågor. För att kunna säkerställa att vårdens och forskningens specifika krav skulle säkerställas arbetade Daniel mycket med att utveckla lokalförsörjningsprocessen och implementera styrning och kontroll för att säkerställa effektiv drift och möjlighet till framtida förändringar. Som Fastighetschef på Södersjukhuset 2000-2006 och på Karolinska Universitetssjukhuset 2006-2010 har dessa frågor varit i fokus tillsammans med sjukhusens långsiktiga och strategiska lokalplanering.

  Mer personligt:

  Boende på Ekerö tillsammans med fru och två döttrar, en tredje är utflyttad. Fritiden ägnas åt resor med familjen , att vara fotbollstränare för Ekerö IK F-05 och egna aktiviteter som fotboll, innebandy och skidåkning.